´╗┐

 

 >> Zakres us??ug <<

Zakres prac zwi─?zanych z projektem aran??acji wn─?trz ustalany jest indywidualnie podczas pierwszego spotkania. Mo??e on obejmowa─? ca??o??─? prac kompleksowo, od inwentaryzacji po oddanie gotowego lokalu do u??ytku, wraz z wykonawstwem i nadzorem nad prawid??ow─? realizacj─? projektu lub, zale??no??ci od Pa??stwa potrzeb,  mo??e dotyczy─? tylko wybranego zakresu prac projektowych takich jak np. projekt o??wietlenia, kolorystyki, stylizacji wn─?trza b─?d?? te?? samej porady dekoratorskiej.

 

 >> System pracy <<

Nasz zespó?? to profesjonali??ci, którzy umo??liwi─? Pa??stwu spojrzenie na projektowane pomieszczenia z ró??nych punktów widzenia. Dzi─?ki temu dokonanie w??a??ciwego wyboru funkcjonalno??ci i estetyki pomieszcze?? b─?dzie ??atwiejsze. Nasze do??wiadczenie pozwoli??o nam wypracowa─?  system pracy nad projektem, ale jeste??my zespo??em elastycznym i mo??emy  dostosowa─? si─? do Pa??stwa indywidualnych potrzeb i oczekiwa??.

 

 >> Dokumentacja projektowa <<

Na ka??dym etapie tworzenia projektu aran??acji wn─?trz sporz─?dzana jest dokumentacja, a wszelkie zmiany w projekcie s─? nanoszone na bie??─?co i dostarczane do Pa??stwa i wykonawców. Po dokonaniu ostatecznej akceptacji projektu otrzymuj─? Pa??stwo od nas oprawiony projekt wraz z rysunkami i wizualizacjami (w zale??no??ci od opcji) oraz z list─? produktów i w razie potrzeby list─? wykonawców.

 

 >> Wycena projektu <<

Prace projektowe wyceniane s─? po okre??leniu zakresu dzia??ania i wst─?pnym zapoznaniu si─? z mo??liwo??ciami technicznymi obiektu. 

 

Serdecznie zapraszamy do wspó??pracy.

arrow